Please wait

Horoscopes by tag «singer»

Alexander Varlamov
Man
Birth datetime: 27 November 1801 00:00:00, Friday UTC+0
Moscow 55.45 ln, 37.38 ll ST+2.49
Osip Petrov
Man
Birth datetime: 15 November 1807 00:00:00, Sunday UTC+0
Kirovograd 48.3 ln, 32.3 ll ST+2.1
Evgeny Nesterenko
Man
Birth datetime: 8 January 1838 00:00:00, Monday UTC+0
Moscow 55.45 ln, 37.38 ll ST+2.49
Ippolit Pryanishnikov
Man
Birth datetime: 26 August 1847 00:00:00, Thursday UTC+0
Kerch 45.22 ln, 36.25 ll ST+2.41
Nikolai Figner
Man
Birth datetime: 21 February 1857 00:00:00, Saturday UTC+0