Please wait

Horoscopes by tag «playwright»

Innokenty Annensky
Man
Birth datetime: 1 September 1855 00:00:00, Saturday UTC+0
Omsk 54.55 ln, 73.25 ll ST+4.87
Vladimir Nemirovich-Danchenko
Man
Birth datetime: 23 December 1858 00:00:00, Thursday UTC+0
Makaradze 41.55 ln, 42.02 ll ST+2.79
Anton Chekhov
Man
Birth datetime: 29 January 1860 00:00:00, Sunday UTC+0
Taganrog 47.12 ln, 38.55 ll ST+2.56
Rudolf Blaumanis
Man
Birth datetime: 1 January 1863 00:00:00, Thursday UTC+2
Riga 56.53 ln, 24.08 ll ST+1.6
Gustav Meyrink
Man
Birth datetime: 19 January 1868 13:30:00, Sunday UTC+1
Vein 48.12 ln, 16.22 ll ST+1.08