Please wait

Horoscopes by tag «playwright»

Vsevolod Vishnevsky
Man
Birth datetime: 21 December 1900 00:00:00, Friday UTC+0
St. Petersburg 59.55 ln, 30.2 ll ST+2.01
Mark Donskoy
Man
Birth datetime: 6 March 1901 00:00:00, Wednesday UTC+0
Odessa 46.25 ln, 30.44 ll ST+2.02
Habit Musrepov
Man
Birth datetime: 22 March 1902 00:00:00, Saturday UTC+0
Nikolai Erdman
Man
Birth datetime: 16 November 1902 00:00:00, Sunday UTC+0
Mikhail Svetlov
Man
Birth datetime: 17 June 1903 00:00:00, Wednesday UTC+0
Dnieper 48.28 ln, 35.01 ll ST+2.33