Please wait

Horoscopes by tag «pianist»

Karol Shimanovsky
Man
Birth datetime: 6 October 1882 00:00:00, Friday UTC+0
Arthur Rubinstein
Man
Birth datetime: 28 January 1887 00:00:00, Friday UTC+0
Lodz. 50.43 ln, 19.15 ll ST+1.17
Nikolai Golovanov
Man
Birth datetime: 21 January 1891 00:00:00, Wednesday UTC+0
Moscow 55.45 ln, 37.38 ll ST+2.49
Sergey Prokofiev
Man
Birth datetime: 23 June 1891 00:00:00, Tuesday UTC+0
George Gershvin
Man
Birth datetime: 26 September 1898 00:00:00, Monday UTC+0
New York 40.43 ln, -74.01 lo ST-4.92