Please wait

Horoscopes by tag «philanthropist»

Kozimo Medici
Man
Birth datetime: 27 September 1389 00:00:00, Sunday UTC+0
Albrecht V
Man
Birth datetime: 29 February 1528 00:00:00, Wednesday UTC+0
Munich 48.08 ln, 11.36 ll ST+0.76
Prokofy Demidov
Man
Birth datetime: 8 July 1710 00:00:00, Tuesday UTC+0
Ivan Shuvalov
Man
Birth datetime: 12 November 1727 00:00:00, Wednesday UTC+0
Moscow 55.45 ln, 37.38 ll ST+2.49
Valentin Gayui
Man
Birth datetime: 13 November 1745 00:00:00, Saturday UTC+1
Amiens 49.56 ln, 2.18 ll ST+0.14