Please wait

Horoscopes by tag «fighter»

Ivan Poddubny
Man
Birth datetime: 8 October 1871 00:00:00, Sunday UTC+0
Anatoly Harlampiev
Man
Birth datetime: 29 October 1906 00:00:00, Monday UTC+3
Smolensk 54.48 ln, 32.05 ll ST+2.08
Vasily Yarkov
Man
Birth datetime: 13 January 1911 00:00:00, Friday UTC+0
Greenwich 51.48 ln, 0 ll ST+0
Masutatsu Oyama
Man
Birth datetime: 27 July 1923 00:00:00, Friday UTC+8
Seoul 37.31 ln, 126.58 ll ST+8.42
Ivan Bogdan
Man
Birth datetime: 29 February 1928 00:00:00, Wednesday UTC+2
Nikolaev 46.57 ln, 32 ll ST+2.13