Please wait

Celebrity horoscopes

Jesus Christ
Man
Birth datetime: 21 September 5 B.C. 00:00:00, Thursday UTC+2
Bethlehem 31.42 ln, 35.12 ll ST+2.33
Sofia Vayanberg
Woman
Birth datetime: 00:00:00, Tuesday UTC+0
Greenwich 51.48 ln, 0 ll ST+0
Oleg Hotkov
Man
Birth datetime: 00:00:00, Tuesday UTC+0
Greenwich 51.48 ln, 0 ll ST+0
Adam Pjibek
Man
Birth datetime: 00:00:00, Tuesday UTC+0
Greenwich 51.48 ln, 0 ll ST+0
Mutaz Havsavi
Man
Birth datetime: 17 February 2 00:00:00, Sunday UTC+0
Greenwich 51.48 ln, 0 ll ST+0